Home วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     โรคมะเร็งในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทยได้กลายมาเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง มีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหน่วยมะเร็ง  

     โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาตร์ จะต้องสามารถที่จะหาคำตอบของการแก้ปัญหา ควบคุม ดูแลรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

     ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยศักยภาพแห่งการวิจัยและค้นหาองค์ความรู้ใหม่ที่จะตอบคำถามหรือปัญหาต่างๆ นั้น ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

     1. การจัดทำทะเบียนมะเร็งชุมชนจังหวัดขอนแก่นให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับให้รายงานในหนังสือ Cancer Incidence in Five Continents ขององค์การอนามัยโลก

         และรายงานของหน่วยเองได้ทุก 5 ปี อย่างสม่ำเสมอ

     2. ดำเนินการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบคำถาม หรือปัญหา สาเหตุ การควบคุม ป้องกัน รักษาโรคมะเร็งด้วยมาตรฐานสากล

     3. จัดทำทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยทำรายงานทุกปี